?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ɱ̫88룬排卵期计算_排卵期怎么算_排卵期计算器_亲亲工具?亲亲宝贝?/title> <meta content='排卵?排卵期计算器,排卵期计?排卵期怎么? name="Keywords" /> <meta content='免费的计算排卵期工具器,为女性准确计算排卵期,计算你最容易受孕的日子,增加你的受孕机率? name="Description" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/index/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools-detail.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/tools/widget.css?sdf=0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> </style> </head> <body> <div class="header"> <div class="cont"> <h1>ɱ̫88룺<a href="/" title="亲亲宝贝? class="logo">亲亲宝贝?/a></h1> <p>ĵַhttp://756.663sblive.com/tools/pailuanqi/<br>ժҪɱ̫88,Ȼ鴫ֻǻб𣬰Ͼע ٰ߰ʮɡ</p> <p class="theme">亲亲育儿工具?/p> </div> </div> <div class="breadcrumb">您现在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="http://756.663sblive.com/">ӹͲʽ</a></div> <div class="commonbox clearmargin"> <div class="boxleft"> <div class="content"> <h1>排卵期计算器</h1> <p><strong>  <span class="STYLE5">测算出你最容易受孕的日?/span></strong></p> <p>  <strong>排卵期计算原?/strong></p> <p>  女性的排卵日期一般在下次月经来潮前的14天左右。下次月经来潮的?天算起,倒数14天或减去14天就是排卵日,排卵日及其?天和?天加在一起称为排卵期。例如,某女的月经周期为28天,本次月经来潮的第1天在12?日,那么下次月经来潮是在12?0?12?日加28?,再?2?0日减?4天,?2?6日就是排卵日。排卵日及其?天和?天,也就?2?1-20日为排卵期。除了月经期和排卵期,其余的时间均为安全期。在安全期性交可不必采用任何避孕药物和避孕工具?/p> <p></p> <div class="cont"> 上次月经日期? <input type="text" class="time" style="width:61px;" value="" id="wyear"> ? <input type="text" class="time" style="width:43px;" value="" id="wmonth"> ? <input type="text" class="time" style="width:43px;" value="" id="wday"> ? <br> 平均月经周期? <select style="width:95px;" id="wperiod"> </select> <br> <input type="button" style="margin:16px 0 0 89px;" class="gbtn" onclick="handleWork(this);" value=" 开始计?" name="btn1"> </div> <div style="display:none;" id="wresult" class="result"> <div class="pie"> <span>测试结果?/span> <p class="date1">排卵?/p> <p class="date2">安全?/p> <p class="date3">月经?/p> </div> <div class="cale" id="calendar1"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="date"><tbody><tr><th>?/th><th>一</th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th></tr><tr><td class="caption" colspan="7">2009 ?7 ?/td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">1</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">2</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">3</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">4</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">5</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">6</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">7</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">8</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">9</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">10</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">11</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">12</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">13</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">14</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">15</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">16</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">17</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">18</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">19</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">20</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">21</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">22</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">23</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">24</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">25</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">26</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">27</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">28</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">29</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">30</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">31</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> </div> <div id="calendar2"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="date"><tbody><tr><th>?/th><th>一</th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th></tr><tr><td class="caption" colspan="7">2009 ?8 ?/td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">1</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">2</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">3</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">4</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">5</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">6</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">7</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">8</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">9</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">10</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">11</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">12</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">13</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">14</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">15</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">16</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">17</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">18</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">19</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">20</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">21</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">22</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">23</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">24</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">25</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">26</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">27</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">28</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">29</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">30</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">31</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> </div> </div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>其他工具</b> <a class="more" target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="list"> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/anquanqi/Index.html" title="安全期计算器"><img src="http://756.663sblive.com/pics/70096_1471.jpg"/><br>安全期计算器</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/yqianbyz/" title="孕前不宜做的?><img src="http://756.663sblive.com/pics/17302_1079.jpg"/><br>孕前不宜做的</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/shouyunmimi" title="受孕的秘?><img src="http://756.663sblive.com/pics/24403_0671.jpg"/><br>受孕的秘?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/jichutiwen" title="基础体温曲线?><img src="http://756.663sblive.com/pics/12529_1254.jpg"/><br>基础体温曲线</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/baidai/" title="白带异常测试"><img src="http://756.663sblive.com/pics/92581_1270[1].bmp"/><br>白带异常测试</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/liuchan/" title="习惯性流产自?><img src="http://756.663sblive.com/pics/72013_0085.jpg"/><br>习惯性流产自</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/buyunbuyu/" title="女性不孕不育自?><img src="http://756.663sblive.com/pics/56551_1393.jpg"/><br>女性不孕不?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/yqianjcxm/" title="孕前检查项?><img src="http://756.663sblive.com/pics/5899_1449.jpg"/><br>孕前检查项?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/yqianyycszb/" title="孕前营养准备测试"><img src="http://756.663sblive.com/pics/73462_0893.jpg"/><br>孕前营养准备</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/snsnyqgt/" title="生男生女清宫?><img src="http://756.663sblive.com/pics/47098_0080.jpg"/><br>生男生女清宫</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/tools/snsnycb/" title="生男生女预测?><img src="http://756.663sblive.com/pics/98101_0129.jpg"/><br>生男生女预测</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>孕产专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yunchan/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="" title=""><img src="http://756.663sblive.com/pics/11860_0459.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title=""></a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?><img src="http://756.663sblive.com/pics/57964_1125.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?>分娩方式大起?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?><img src="http://756.663sblive.com/pics/56509_1185.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?>孕晚期注意事?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血"><img src="http://756.663sblive.com/pics/61195_1247.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血">健康妈咪不贫血</a></li> <li><a target="_blank" href="" title="孕早期指?><img src="http://756.663sblive.com/pics/15442_0591.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title="孕早期指?>孕早期指?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好"><img src="http://756.663sblive.com/pics/65272_0838.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好">怀孕初期吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿"><img src="http://756.663sblive.com/pics/59815_1087.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿">孕晚期的那些事儿</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全"><img src="http://756.663sblive.com/pics/46975_0711.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全">产妇食谱大全</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>营养专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/yingyang/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?><img src="http://756.663sblive.com/pics/53746_0872.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?>诗幼乐奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?><img src="http://756.663sblive.com/pics/34006_0968.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?>宝宝吐奶怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好"><img src="http://756.663sblive.com/pics/65482_1321.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好">夏天吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?><img src="http://756.663sblive.com/pics/6274_1300.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?>史上最严奶粉新?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?><img src="http://756.663sblive.com/pics/40993_0706.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?>惠氏启赋奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?><img src="http://756.663sblive.com/pics/91927_1079.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?>国产奶粉排行?0?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?><img src="http://756.663sblive.com/pics/11398_0411.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?>菠萝的营养价?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略"><img src="http://756.663sblive.com/pics/37837_1223.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略">奶粉冲调攻略</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="boxright"> <div class="toolsrank"> <a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/suannai/" title="酸奶什么时候喝最?><img src="http://756.663sblive.com/pics/3934_0797.jpg"/></a> </div> <div class="luntan"> <div class="commontitle"> <b>论坛</b> </div> <ul> </ul> </div> <div class="zhuanti"> <div class="commontitle"> <b>精彩专题</b> </div> <div class="ztimg"><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全"><img src="http://756.663sblive.com/pics/3772_0270.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/zhongkao/" title="中考,我们在路?>中考,我们在路?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/familyedu/" title="家庭教育小故?>家庭教育小故?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/xionghaizi/" title="如何教育熊孩?>如何教育熊孩?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/ertonggushi/" title="儿童故事大全">儿童故事大全</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全">马宝宝起名字大全</a></li> </ul> <div class="dashline"></div> <div class="ztimg"> <a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/poxiguanxi/" title="新时代的麻辣婆媳关系"><img src="http://756.663sblive.com/pics/34054_0558.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/mingxzr/index.html" title="明星为什么爱整容">明星为什么爱整容</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/youxiaoxianjie/" title="幼小衔接如何正确对待">幼小衔接如何正确对待</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/kaixuekongju/" title="“开学恐惧症”怎么?>“开学恐惧症”怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/qinziban/" title="宝宝有必要上亲子班吗">宝宝有必要上亲子班吗</a></li> <li><a target="_blank" href="http://756.663sblive.com/plans/summersafety/" title="儿童暑期安全谁来保障">儿童暑期安全谁来保障</a></li> </ul> </div> <div class="tuku"> <div class="commontitle"> <b>亲子图库</b> </div> <ul> <li><img src="http://756.663sblive.com/pics/39064_1315.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140217_293615.html" title="阿雅首晒大肚?2014“马上有子”的女星? target="_blank">阿雅首晒大肚?/a></li> <li><img src="http://756.663sblive.com/pics/45787_1183.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140120_292804.html" title="郭涛女儿可爱萌照曝光 小女孩模样很像妈? target="_blank">郭涛女儿可爱?/a></li> <li><img src="http://756.663sblive.com/pics/46162_0459.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292679.html" title="微博之夜郭涛一家走红毯 石头穿正装非常帅? target="_blank">微博之夜郭涛?/a></li> <li><img src="http://756.663sblive.com/pics/39361_0959.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292676.html" title="《爸爸去哪儿》第2季海选启?天天kimi王诗龄助? target="_blank">《爸爸去哪儿?/a></li> <li><img src="http://756.663sblive.com/pics/34630_0366.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140115_292597.html" title="《爱情公?》主演童年萌照曝?主创叹:人艰不拆" target="_blank">《爱情公??/a></li> <li><img src="http://756.663sblive.com/pics/29209_0096.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140114_292522.html" title="李湘透视裙装内衣依稀可见 王岳伦一旁小心搀? target="_blank">李湘透视裙装?/a></li> </ul><div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="q-footer-line"></div> <div class="q-footer"> <div class="cont"> <div class="aboutus"> ?<a rel="nofollow" href="http://756.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=1" target="_blank"> 关于我们</a> | <a rel="nofollow" href="http://756.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=3" target="_blank"> 广告服务</a> | <a rel="nofollow" href="http://756.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=4" target="_blank">投稿指南</a> | <a rel="nofollow" href="http://756.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=5" target="_blank">网站合作</a> | <a rel="nofollow" href="http://756.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=6" target="_blank">免责声明</a> | <a rel="nofollow" href="http://756.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=7" target="_blank">联系我们</a><br /> © 2011 <a rel="nofollow" href="http://756.663sblive.com" target="_blank" title="亲亲宝贝?> 亲亲宝贝?/a> 版权所?<a href="http://756.663sblive.com/190" target="_blank" rel="nofollow">粤ICP?3041365?2</a> <a href="http://756.663sblive.com/images/20110810/wangluoshiting.jpg" target="_blank" title="信息网络传播视听节目许可? rel="nofollow">网络视听许可?911597?/a> <a href="http://756.663sblive.com/images/xukezheng.jpg" target="_blank" title="增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459" rel="nofollow">增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459</a> <div style="display: none"> </div> <br /> <a rel="nofollow" href="http://www.674.155437.com" target="_blank" title="公安?> <img src="http://756.663sblive.com/pics/334_1334.jpg"/></a> <a rel="nofollow" href="http://www.psu77.com/559/webrecord/innernet/Welcome.jsp?bano=44030000201311" target="_blank" title="网安"> <img src="http://756.663sblive.com/pics/31777_1270[1].bmp"/></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://756.663sblive.com/msgrd?v=3&uin=630186001&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://756.663sblive.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq-news.png" alt="新闻投稿" title="新闻投稿"></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://www.719.868tt.com/msgrd?v=3&uin=1281864170&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://756.663sblive.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq_cs.png" alt="亲亲在线" title="亲亲在线"></a> <a href="http://<ǰ/">ӹͲʽ</a> <style> a.gotop {background-color: #FAFAFA;border: 1px solid #E0E0E0;color: #D4D4D4;cursor: pointer;display: block;height: 54px;outline: medium none;position: fixed;right: 0;top: 560px;width: 54px;text-decoration: none;} a.gotop i {display: block;font-size: 30px;font-style: normal;height: 24px;line-height: 50px;overflow: hidden;text-align: center;} a.gotop b {display: block;font-size: 20px;font-style: normal;height: 16px;line-height: 2px;overflow: hidden;text-align: center;} </style> <a class="gotop" title="返回顶部" href="#"> <i>?/i> <b>?/b> </a> ?!-- qbaobei_jiankang_tonglan2 --> <div id='div-gpt-ad-1351223277233-0' style='width:728px; height:90px;'> </div> </div> </div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://www.931.133614.com/">격</a></td> <td><a href="http://www.179.144179.com/910/691/">̫Ǽֳ</a></td> <td><a href="http://www.756.144202.com/">̫ǹAGѶ</a></td> <td><a href="http://www.116.144382.com/">ޱӮֳ</a></td> <td><a href="http://www.782.144807.com/133/">ӹͲʽ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.634.155489.com/">Ͼ߿</a></td> <td><a href="http://www.970.133849.com/">격̫ǹٷܴӶ</a></td> <td><a href="http://www.849.355sc.com/">격ֹٷվ</a></td> <td><a href="http://www.513.144052.com/">Ͼվ</a></td> <td><a href="http://www.308.122435.com/">ӯֲ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.909.112843.com/">עῪַ</a></td> <td><a href="http://www.278.88msk.com/">ƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.460.155481.com/">pc28</a></td> <td><a href="http://www.583.133426.com/">tmsiϵͳ¼ַ</a></td> <td><a href="http://www.336.jbs81.com/">격Ϸ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.559sblive.com/tybjylkh/">̫ټֿ</a></td> <td><a href="http://www.884sc.com/www/106/">˾</a></td> <td><a href="http://www.85jbs.com/">ֱ̫Ӫ</a></td> <td><a href="http://www.118.113814.com/">2ַ</a></td> <td><a href="http://www.402.144385.com/">ջ</a></td> </tr> </table> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td>http://www.pp508.com/bef/fcaed.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/defabc.html</td> <td>http://www.pp508.com/abefdc/081279546.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/bacefd.html</td> <td>http://www.pp508.com/234579/febdac.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.vip58335.com/cdf/503249761.html</td> <td>http://www.pp508.com/157/abdec.html</td> <td>http://www.pp508.com/edca/9802653174.html</td> <td>http://www.vip58335.com/fcbde/209683.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/cdabfe.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.pp508.com/bcafe/0935.html</td> <td>http://www.vip58335.com/cfd/895327.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/cfadbe.html</td> <td>http://www.pp508.com/fecab/9604183257.html</td> <td>http://www.pp508.com/daebfc/712089.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.pp508.com/feda/2598637401.html</td> <td>http://www.vip58335.com/dcaeb/263905184.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/dbcf.html</td> <td>http://www.pp508.com/fbe/ecbaf.html</td> <td>http://www.pp508.com/cbefad/7456892.html</td> </tr> </table> </body> </html>